49. Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. ja Minna Canthin päivä 19.3.

Keskiviikkona 8.3. vietetään Kansainvälistä naistenpäivää, jota on vietetty jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien.

On Wednesday 8.3. is the International Women’s Day, which has been celebrated already since the early 20th century.

 

Jo tuolloin naistenpäivänä vaadittiin naisille oikeuksia, joita heillä ei siihen asti ollut ollut.

Already then on Womens Day rights were demanded for women, which they hadn’t had until that point.

 

Näitä olivat esimerkiksi äänioikeus, työoikeus, oikeus ammattikoulutukseen ja työsyrjinnän lopettaminen.

These were for example the right to vote, the right for work, the right for a professional education and the abolition of discrimination at workplaces.

 

Nykyisin tänä päivänä eri puolilla maailmaa on tapahtumia, joilla juhlitaan naisia ja joiden avulla yritetään edelleen parantaa naisten asemaa yhteiskunnassa.

Nowadays on this day there are events in different parts of the world, which celebrate women and which are created to improve women’s position in societies.

 

Monessa kodissa ja työpaikassa annetaan naisille keskiviikkona kukkia ja lahjoja, mikä lämmittää varmasti naisten sydämiä.

In many homes and workplaces flowers and presents are given to women on Wednesday, which surely warms women’s hearts.

 

Tasa-arvo ja nollatoleranssi rasismille työelämässä on hyvin tärkeä asia, mikä meidän pitää muistaa muinakin päivinä.

Equality and zero tolerance for racism in the working life is a very important thing, which we have to remember every day.

 

Minna Canth (1844 - 1897), joka oli suomalainen kirjailija, puolusti tasa-arvoa jo 1800-luvulla, jolloin hän kirjoitti näytelmiä naisten, huono-osaisten ja heikkojen ihmisten maailmasta.

Minna Canth (1844 – 1897), who was a Finnish writer, defended the idea of equality already in the 19th century, when she wrote plays about the worlds of women, weak and poor people.

 

Hän oli seitsemän lapsen yksinhuoltaja, kauppias ja kirjallisen salongin pitäjä Kuopiossa.

She was a single parent of seven children, a shopkeeper and the hostess of a literary salon in Kuopio.

 

Minna Canthin näytelmiä esitetään vieläkin monissa teattereissa, mikä kertoo hänen tekstiensä ajankohtaisuudesta.

The plays of Minna Canth are still played in many theatres, which tells about the significance of her texts.

 

Minna Canthilla on ainoana naisena Suomessa liputuspäivä 19.03., mikä on osoitus hänen ansioistaan tasa-arvon ja naisten aseman puolustajana.

Minna Canth, as the only woman in Finland, has a flagday on 19.03., which is an tribute to her merits as a defender of equality and women’s rights.

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

viettää, juhlia                    to celebrate

vaatia                                 to demand

syrjiä                                  to discriminate

lopettaa                             to stop

yrittää                                to try

parantaa                            to improve

antaa                                  to give

lämmittää                          to warm 

pitää                                   to keep

muistaa                              to remember

puolustaa                          to defend

kirjoittaa                            to write

järjestää                             to arrange

esittää                                to play

kertoa                                to tell

 

SUBSTANTIIVIT:

keskiviikko                         Wednesday

nainen, naiset                   a woman, women

päivä                                  a day           

oikeus                                right

äänioikeus                         right to vote

työoikeus                           right for work

ammattikoulutus              professional education

työsyrjintä                         discrimination at work

vuosi                                  a year                                

maailma                             the world

tapahtuma                        an event

asema                                a position

yhteiskunta                       a society

koti                                     home

työpaikka                           a workplace

kukka                                 a flower

lahja                                   a gift

sydän                                 a heart

tasa-arvo                           equality

nollatoleranssi                  zero tolerance

rasismi                               racism

työelämä                            working life

asia                                     thing

päivä                                  a day

kirjailija                              a writer

näytelmä                           a play

teatteri                               a theatre

ihminen, ihmiset               people                               

lapsi, lapset                      a child, children

yksinhuoltaja                    a single parent

kauppias                            a shopkeeper

salonki                               a salon

kaupunki                           a city

teksti                                  a text

ajankohtaisuus                 significance

liputuspäivä                     a flagday

osoitus                               tribute

ansio                                  a merit

 

ADJEKTIIVIT:

kansainvälinen                 international

tärkeä                                important

suomalainen                     Finnish

huono-osainen                  poor

heikko                                weak

kirjallinen                          literary

ainoa                                  the only

 

NUMERAALIT:

1900-luku                         the 20th century

1800-luku                         the 19th century

seitsemän                          seven

 

PRONOMINIT:

joka                                    who, which

mikä                                   which

he                                       they

ne, näitä                             these

joka                                    every

tämä, tänä                         this

eri                                       different

moni                                   many

me                                      we

muu                                   other

hän                                     he, she

 

ADVERBIT:

jo                                        already

tuolloin                              then

siihen asti                          until now

nykyisin                             nowadays

hyvin                                  very

vieläkin                              even now

 

SANONNAT:

kansainvälinen

naistenpäivä                     International Women’s Day

alkupuolelta lähtien         since the early

eri puolilla                         in different parts of

esimerkiksi                      for example