48. Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä 28.02.

Tänään on Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä, joka on liputuspäivä.

Today is the day of Kalevala and the Finnish culture, which is a flagday.

 

Kalevala on suomalaisten kansalliseepos, josta suomalaiset ovat hyvin ylpeitä.

The Kalevala is the Finnish national epic, of which the Finns are very proud.

 

Kalevalan kokosi Elias Lönnrot, joka keräsi Kalevalan runot Vienan-Karjalasta 1800-luvulla.

The Kalevala was gathered by Elias Lönnrot, who collected the poems of Kalevala from White Karelia in the 19th century.

 

Elias Lönnrot, joka oli ammatiltaan lääkäri, kulki Karjalassa talvella suksilla tai hevosella, kesällä jalan tai veneellä vesiä pitkin.

Elias Lönnrot, who was a doctor by profession, traveled in Karelia in winter on skis or on horseback, in summer by foot or along the waters by boat.

 

Hän keräsi ja kirjoitti muistiin lukutaidottomien vanhojen ihmisten runoja, joita he lauloivat hänelle.

He collected and wrote down the old and illiterate people’s poems, which they sang to him.

 

Näistä runoista Lönnrot kokosi kertomuksen, jonka nimeksi tuli Kalevala.

On the basis of these poems Lönnrot gathered a story which was named as the Kalevala.

 

Kalevala kertoo kahdesta suuresta kylästä, jotka ovat Kalevala ja Pohjola.

The Kalevala tells about two large villages, which are Kalevala and Northland.

 

Kalevalan kylää johtaa Väinämöinen, joka on suuri tietäjä ja jolla on erityisiä  mahtivoimia.

The leader of Kalevala village is Väinämöinen, who is a great seer and who has special powers.

 

Pohjolan kylää hallitsee nainen nimeltään Louhi, jolla on paljon valtaa ja myös maagisia voimia.

Northland is ruled by a woman called Louhi, who has lots of power and also magical abilities.

 

Väinämöinen ja Louhi kilpailevat keskenään vallasta ja voimasta, mikä aiheuttaa paljon riitoja ja hankaluuksia kylien välillä.

Väinämöinen and Louhi compete with each other for authority and power, which causes lots of quarrels and problems between the villages.

 

Monet suomalaiset liikeyritykset, jotka toimivat myös kansainvälisesti, ovat ottaneet nimensä Kalevalasta.

Many Finnish businesses which also operate internationally have taken their name from the Kalevala.

 

Esimerkiksi Pohjola, Lemminkäinen, Ilmarinen ja Sampo ovat yrityksiä, joiden nimi on peräisin tästä eepoksesta.

For example, Pohjola, Lemminkäinen, Ilmarinen and Sampo are companies, whose names are derived from this epic.

 

Muita kansan runoja Lönnrot kokosi teokseen Kanteletar, jossa on paljon 1800-luvun arkielämän runoja.

Other folk poetry Lönnrot gathered in a work named Kanteletar, which includes a lot of everyday life poetry from the 19th century.

 

Viime sunnuntaina oli myös juhlapäivä, laskiaissunnuntai.

Last Sunday was also a holiday, Shrove Sunday.

 

Tänään on laskiaistiistai, joka on perinteinen mäenlaskupäivä, jolloin mäkeä lasketaan joko pulkalla tai liukurilla tai jopa muovipussilla.

Today is Shrove Tuesday, a traditional day for downhill sliding, when the hill is glided down either with a sled or a coaster, or even with a plastic bag.

 

Laskiaisena syödään hernekeittoa ja laskiaispullia, jotka ovat laskiaisen suosittuja herkkuja.

On Shrove Tuesday it is usual to eat pea soup and shrove buns, which are popular delicacies of the Shrove.

 

Kalevala vuodelta 1921, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Kalevala vuodelta 1921, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

koota                                 to gather

kerätä                                to collect

kulkea                                to travel

kirjoittaa                            to write

laulaa                                 to sing

kertoa                                to tell

johtaa                                 to lead

hallita                                 to rule

kilpailla                              to compete

aiheuttaa                           to cause

toimia                                 to act

ottaa                                   to take

olla peräisin                      to derive from

laskea mäkeä                    to slide downhill

syödä                                 to eat

 

SUBSTANTIIVIT:

Kalevala                             The Kalevala

Pohjola                               Northland

kulttuuri                            culture

päivä                                  a day

liputuspäivä                      a flagday

kansalliseepos                   a national epic

runo                                   a poem

Vienan-Karjala                  White Karelia

ammatti                             a profession

lääkäri                                a doctor

talvi                                    winter         

suksi, sukset                      a ski, skies

hevonen                            a horse

kesä                                    summer

jalka, jalat                          a foot, feet

vene, veneet                     a boat, boats

vesi                                     water

muisti                                 memory

ihminen                             people

kertomus                           a story

nimi                                    a name

kylä                                    a village

tietäjä                                 a seer

mahtivoima                       special power

nainen                               a woman

valta                                   power

voima                                 strenght                            

riita                                    quarrel

hankaluus                         a problem

liikeyritys                           a business

kansa                                 folk

teos                                    a work, a product

arkielämä                          everyday life

sunnuntai                          Sunday

laskiaissunnuntai               Shrove Sunday

laskiaistiistai                      Shrove Tuesday

laskiainen                          Shrove

mäenlaskupäivä               a day for downhill gliding

mäki                                   a hill

pulkka                                a sled

muovipussi                        a plastic bag

laskija                                 a skier

hernekeitto                       pea soup

laskiaispulla                      Shrove cake

herkku                               a delicacy

 

ADJEKTIIVIT:

suomalainen                     Finnish

ylpeä                                  proud

lukutaidoton                     illiterate

vanha                                 old

suuri                                  great, big

erityinen                            special

maaginen                          magic

perinteinen                       traditional

liukas                                 slippery

pitkä                                   long

 

NUMERAALIT:

1800-luku                         the 19th century

kaksi                                   two

 

PRONOMINIT:

joka                                    which          

mikä                                   which

hän                                     he, she

he                                       they

tämä, nämä                       this, these

moni                                   many

tällainen                            such

muu                                   other

viime                                  last

jopa                                    even

 

ADVERBIT:

tänään                               today

hyvin                                  very

pitkin                                 along

paljon                                 much

keskenään                         with each other

välillä                                 between

myös                                  also, too

kansainvälisesti                internationally

 

SANONNAT:

kulkea suksilla/hevosella /to go on skis/on horseback

kulkea jalan/veneellä        to go by foot/by boat      

kirjoittaa muistiin             to write down

kilpailla keskenään           to compete with each other

esimerkiksi                        for example

olla peräisin                      to derive from