25. MINÄ PUHUIN VÄHÄN SUOMEA!

Viime sunnuntaina minä puhuin vähän suomea.

Last Sunday I spoke a little Finnish.

 

Minä puhuin bussissa bussikuskille. Hän puhui myös suomea.

I talked to the busdriver. She talked Finnish too.

 

Puhuin sitä kaupassa kassalle. Kassa puhui myös minulle.

I talked it to the cashier in the shop. The cashier talked to me, too.

 

Puhuin vanhan, ystävällisen miehen kanssa. Hän puhui minulle hyvin hitaasti.

I talked with an old, friendly man. He talked to me very slowly.

 

Pieni lapsi seisoi kadulla. Minä en puhunut hänelle suomea.

A little child stood at the street. I didn´t speak Finnish to her.

 

Miksi minä en puhunut hänelle? Hän ei puhunut suomea. Hän puhui englantia.

Why didn´t I talk to her? She didn´t speak Finnish. She spoke English.

 

Hänen isänsä seisoi kadulla myös. He seisoi/vat vierekkäin.

Her daddy stood at the street, too. They stood side by side.

 

Puhuin/ko minä hänen isälleen? Kyllä. Me seisoi/mme kadulla yhdessä.

Did I talk to her daddy? Yes, I talked to him. We stood at the street together.

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

 

puhua                                to speak

jutella                                 to talk

seisoa                                 to stand

 

SUBSTANTIIVIT:

sunnuntai                          Sunday

suomen kieli                      Finnish

bussi                                  a bus

bussikuski                         a busdriver

kassa                                  a cashier

kauppa                              a shop

katu                                    a street

englannin kieli                  English

isä                                      a father, a daddy

 

ADJEKTIIVIT:

vanha                                 old

ystävällinen                       friendly

pieni                                   a little

 

PRONOMINIT:

viime                                  last

 

ADVERBIT:

vähän                                 a little

kanssa                                with

hyvin                                  very

hitaasti                               slowly

miksi                                  why

myös                                  too

vierekkäin                         side by side

yhdessä                            together

 

KIELIOPPI, VERBITYYPPI 1:

(infinitiivin tunnus = -a/-ä, esim. sano/a, puhu/a, kysy/ä, säilö/ä…)

(the sign of infinitive = -a/-ä, for example …)

 

PUHUA-verbi:

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 

present tense:

1. minä puhu/n                (-n)               1. me puhu/mme           (-mme)

2. sinä   puhu/t                 (-t)               2. te   puhu/tte                (-tte)

3. hän    puhuu                                      3. he   puhu/vat               (-vat)

     se       puhuu                                          ne   puhu/vat               (-vat)

(Minä  puhun suomea. )                         (Me   puhumme suomea.)

I speak Finnish.                                        We speak Finnish.

 

past tense:

(imperfektin tunnus = (-i) (the sign of past tense = (-i)

1. minä puhui/n                                     1. me puhui/mme         

2. sinä   puhui/t                                      2. te   puhui/tte              

3. hän    puhu/i                                     3. he    puhui/vat             

     se       puhu/i                                         ne   puhui/vat             

(Minä  puhuin suomea. )                      (Me   puhuimme suomea.)

I spoke Finnish.                                        We spoke Finnish.

 

 kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

1. puhun/ko minä?                                1. puhumme/ko me?

2. puhut/ko sinä?                                  2. puhutte/ko      te?

3. puhuu/kohän?                                 3. puhuvat/ko     he?

    puhuu/ko se?                                         puhuvat/ko     ne?

(Puhun/ko minä suomea?)                  (Puhumme/ko me suomea?)

Do I speak Finnish?                                 Do we speak Finnish?

 

past tense:

(imperfektin tunnus = (-i) (the sign of past tense = (-i)

1. puhuin/ko minä?                               1. puhuimme/kome?

2. puhuit/ko sinä?                                 2. puhuitte/ko      te?

3. puhui/ko   hän?                                  3. puhuivat/ko     he?

    puhui/ko se?                                           puhuivat/ko     ne?

(Puhuin/ko minä suomea?)                 (Puhuimme/ko me suomea?)

Did I speak Finnish?                                Did we speak Finnish?

 

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä         e/n puhu                          1. me            e/mme   puhu

2. sinä           e/t  puhu                          2. te              e/tte      puhu

3. hän         ei    puhu                          3. he             ei/vät    puhu

     se             ei  puhu                              ne             ei/vät    puhu

(Minä en puhu suomea.)                      (Me emme puhu suomea.)

I don’t speak Finnish.                              We don’t speak Finnish.

 

past tense:

1. minä         e/n puhu/nut                  1. me            e/mme puhu/neet

2. sinä           e/t  puhu/nut                  2. te              e/tte      puhu/neet

3. hän         ei    puhu/nut                  3. he             ei/vät    puhu/neet

     se             ei  puhu/nut                  ne                 ei/vät    puhu/neet

(Minä en puhu/nut suomea.)              (Me emme puhu/neet suomea.)

I didn’t speak Finnish.                             We didn’t speak Finnish.