39. ITSENÄISYYSPÄIVÄ 06.12.

(Independence Day on 06.12.)

 

Itsenäinen Suomen valtio täyttää 99 vuotta.

(Finland celebrate its 99 years of independence.)

 

Presidentti järjestää suuret juhlat ja kutsuu sinne merkittäviä henkilöitä ja kansalaisia.

(The president arrange a big celebration and invite notable persons and citizens there.)

 

Suomalaiset juhlivat kodeissaan ja katsovat juhlalähetystä televisiosta itsenäisyyspäivän iltana.

(Finnish people celebrate in their own homes and watch the celebration broadcast on the night of the Independence Day.)

 

Suomi itsenäistyi 06.12.1917. Suomen kansallislaulu on Maamme-laulu.

(Finland became independent on 06.12.1917. The national anthem of Finland is the song Our Land.)

 

Ennen itsenäistymistä Suomi oli osa entistä Neuvostoliittoa ja sitä ennen osa Ruotsia.

(Before becoming independent Finland was part of the past Soviet Union and before that, part of Sweden.)

 

Suomen vaakunassa on kruunupäinen leijona. Suomen lipussa on sininen risti valkealla pohjalla.

(There is a crowned lion in the coat of arms of Finland. In the Finnish flag there is a blue cross on the white backround.)

 

Viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Vähemmistökielet ovat saame, romani ja viittomakieli.

(Official languages of Finland are Finnish and Swedish. Minority languages are Saami, Finnish Romany language Kalo and sign language.)

 

Suomi on oikeusvaltio. Laki on julkisen vallan perustana. Laki on kaikille sama.

(Finland is a state of justice. The law is the basis for the public power. The law is the same for everyone.)

 

Suomessa on uskonnonvapaus. Pääuskonto on luterilaisuus.

(There is the freedom of religion in Finland. The main religion is Lutheran.)

 

Suomi on tasavalta. Asukkaita on noin viisi ja puoli miljoonaa. Suomi on kansanvalta.

(Finland is a republic. There are approximately five and half millions of inhabitants in Finland. Finland is a democratic country.)

 

Kansa valitsee 200 kansanedustajaa eduskuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

(People choose 200 members for the Parliament for four years at a time.)

 

Eduskunta säätää Suomen lait ja määrää hallituksen.

(The Parliament enacts the Finnish laws and assigns the members of the government.)

 

Hallitus panee toimeen eduskunnan päätökset.

(The government puts into action the decisions of the Parliament.)

 

Kansa valitsee presidentin kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi olla presidenttinä vain kaksi kautta eli 12 vuotta.

(People choose the President for six years at a time. The same person can be President only two times, 12 years in total.  

 

Ensi vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta.

(Next year 2017 the independent Finland is 100 years old.)

 

Heti vuoden 2017 alusta ja koko seuraavan vuoden ajan järjestetään paljon erilaisia juhlia satavuotiaan Suomen kunniaksi.

(Right from the beginning of the year 2017 and during the whole year many celebrations and events are arranged for the honor of the centenarian Finland.)

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!

(Have a wonderful Independence Day!)

Suomen itsenäisyyspäivä on 06.12.

Suomen itsenäisyyspäivä on 06.12.

 

SANAT:

 

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

täyttää                               to will be

järjestää                             to arrange

kutsua                                to invite

juhlia                                  to celebrate

katsoa tv:tä                        to watch tv

itsenäistyä                         to become independent

valita                                  to choose

säätää laki                         to enact

määrätä                             to assign

panna toimeen                 to put into action

 

SUBSTANTIIVIT:

Itsenäisyyspäivä               Independence Day

Suomi                                 Finland

valtio                                  a state

vuosi                                  a year

presidentti                        a President

juhla                                   a party

henkilö                               a person

kansalainen                       a citizen

suomalainen                     a Finn, a Finnish

koti                                     home

juhlalähetys                      a celebration broadcast

televisio, tv                        a television

ilta                                      an evening

kansallislaulu                    national anthem

Maamme-laulu                 Our Land -song

osa                                      a part

Neuvostoliito                     The Soviet Union

Ruotsi                                 Sweden

vaakuna                             a coat of arms

leijona                                a lion

lippu                                  a flag

risti                                     a cross

pohja                                  a backround

kieli                                    a language

suomi (kieli)                      Finnish

ruotsi (kieli)                       Swedish

vähemmistö                      a minority

vähemmistökieli               a minority language

saame                                Saami

romani                               Kalo Finnish Romani

viittomakieli                       sign language

oikeusvaltio                       a state of justice

laki                                     a law

valta                                   power

perusta                              a basis

uskonnonvapaus              freedom of religion

pääuskonto                       main religion

luterilaisuus                        Lutheran

tasavalta                            a republic   

miljoona                             a million

kansanvalta                       a democratic country

kansa                                 people

kansanedustaja                a member of the parliament

eduskunta                         the parliament

vuosi                                  a year

hallitus                               the government

päätös                                a decision

kausi                                  a time

alku, alusta                        a beginning, from the beginning

aika                                    time

kunniaksi                           in the honour of

 

ADJEKTIIVIT:

itsenäinen                         independent

suuri                                  big

merkittävä                         famous

entinen                              past

sininen                               blue

valkoinen, valkea              white

virallinen                           official

julkinen                             public

seuraava                            next

erilainen                            many

100-vuotias                       100 years old, centenarian

 

NUMERAALIT:

viisi                                     five

neljä                                   four

kuusi                                  six

kaksi                                   two

kaksitoista (12)                twelve

sata (100)                         a hundred

 

PRONOMINIT:

se, sitä                                it

kaikki                                 all

sama                                  same

ensi                                    next

koko                                   whole

 

ADVERBIT:

tänään                               today

sinne                                  there

ennen                                before

kerrallaan                          at a time

heti                                     right

paljon                                 many