36. Lapsen oikeuksien viikko ja päivä

The Children's Week and the Universal Children's Day

 

Tämä viikko 46 on Lapsen oikeuksien viikko.

This week 46 is the Children's Week. 

 

Ensi sunnuntai 20.11. on Lapsen oikeuksien päivä.

Next Sunday, the 20th of November, is the the Universal Children's Day. 

 

Tänä vuonna tulee täyteen 25 vuotta siitä, kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus allekirjoitettiin Suomessa. 

It has been 25 years this year since the UN’s convention on the Rights of the Child was signed by Finland. 

 

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

What does it mean in practice?

 

Suomessa alle 18-vuotiaat ovat lapsia tai nuoria.

In Finland, children under the age of 18 are children or youngsters.

 

Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

The child has the right for a safe childhood, healthcare and education.

 

Suomen lakien mukaan lapseen ei saa kohdistaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa. 

It is strictly prohibited to direct physical or psychic violence to a child according to the law in Finland. 

 

Ongelmat pitää selvittää puhumalla lapsen kanssa.

The problems must be solved by talking with the child. 

 

Työpaikoilla ei saa käyttää lapsityövoimaa. Lasten pitää mennä kouluun.

Child labour is prohibited at the workplaces. Children must go to the school.

 

Suomessa on oppivelvollisuus. Kaikki lapset käyvät peruskoulun.

Taking part of the education is compulsory in Finland. All children go to the basic school.

 

Peruskoulun jälkeen voi jatkaa lukioon tai ammattikouluun.

After the basic school one can continue to a high school or to a vocational school.

 

Oikeudet eivät toteudu itsestään. Kaikki voivat olla mukana luomassa parempia olosuhteita lapsille. 

The rights don’t come true by themselves. Everyone can be part of creating better growing environment for the children. 

 

SANAT:

VERBIT:

täyttää                             will be

tarkoittaa                        to mean

kohdistaa                        to direct

lyödä                                to hit

pitää, täytyä                    must

selvittää                          to solve

puhua                              to talk

käyttää                            to use

mennä                             to go

jatkaa                               to continue

toteutua                          to come true

pitää                                 need

valvoa                              to be look after

 

SUBSTANTIIVIT:

viikko                               a week

päivä                                a day

lapsi                                  a child, children

oikeus, oikeudet             a right, rights

sunnuntai                        Sunday

vuosi, vuonna                 a year

YK                                   UN, United Nations

sopimus                          a contract

Suomi                               Finland

käytäntö                          a practice

nuori                                a youngster

väkivalta                         violence

laki                                    a law

ongelma                          a problem

lapsuus                            childhood

terveydenhuolto             healthcare

koulutus                          education

työpaikka                        a workplace

lapsityövoima                 child labour

koulu                                a school

oppivelvollisuus            compulsory education

peruskoulu                     basic school

lukio                                high school

ammattikoulu                 vocational school

 

ADJEKTIIVIT:

fyysinen                         physical

psyykkinen                    psychic

turvallinen                     safe

 

NUMERAALIT:

18-vuotias                      the age of 18

 

PRONOMINIT:

tämä                                 this

ensi                                   next

se                                       it

all                                      kaikki

 

ADVERBIT:

mitä, mikä                          what

alle                                    under

mukaan                            according to

kanssa                              with

jälkeen                             after

 

SANONNAT:

käytännössä                   in practice

itsestään                         by themselves