31. ALEKSIS KIVI JA SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄ 10.10.

Aleksis Kivi on Suomen kansalliskirjailija.

Aleksis Kivi is the National Writer of Finland.

Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä on 10. lokakuuta. Silloin Suomessa liputetaan.

The tenth of October is the Day of Aleksis Kivi and the Day of Finnish Literature. They are flag days in Finland. 

Kivi syntyi Nurmijärvellä 10. lokakuuta vuonna 1834. Hän kuoli yksinäisenä ja hylättynä veljensä mökissä Tuusulassa vuonna 1872.

Kivi was born in Nurmijärvi on the tenth of October in 1834. He died lonely and abandoned at his brother’s cottage in Tuusula in 1872.

Kivi kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen romaanin vuonna 1870. Sen nimi on Seitsemän veljestä.

Kivi wrote the first Finnish novel in 1870. It's name is The Seven Brothers.

Se kertoo yhden perheen seitsemästä pojasta.

It tells about one family's seven sons. 

Pojat haluavat elää yhteiskunnan ulkopuolella.

The boys want to live outside of the society.

Myöhemmin he tajuavat muiden ihmisten merkityksen ja muuttuvat.

Later they understand the meaning of other people and they change. 

Kiven elämä oli köyhä ja puutteellinen. Hänellä ei ollut omaa perhettä. Hän sairastui vakavasti ja vanheni liian nopeasti.

Kivi’s life was poor and needy. He didn't have a family of his own. He became seriously ill and aged prematurely.

Kivi ei saanut tunnustusta työstään elämänsä aikana. Vasta myöhemmin, hänen kuolemansa jälkeen, ihmiset tajusivat hänen työnsä arvon.

Kivi didn't get recognition for his writing work during his life. Until later, after his death, people understood the value of his work.

- Minä lapsena vanhaksi vanhenin, en nuori koskaan ollut, runoili suomalainen Eino Leino.

As a child I got old, / I was never young, / wrote the Finnish poet Eino Leino.

Tämä lause sopii myös Aleksis Kiven kovaan elämään.

This sentence also applies to the hard life of Aleksis Kivi.

 

Aleksis Kiven patsas, Helsinki, Rautatientori

Aleksis Kiven patsas, Helsinki, Rautatientori

 

SANAT:

VERBIT:                          (English:)

olla                                    to be

liputtaa                            to flag                              

syntyä                              to be born

kuolla                               to die

kirjoittaa                          to write

kertoa                              to tell

haluta                              to want

elää                                   to live

huomata                         to notice

tajuta, ymmärtää          to understand

muuttaa                          to change

sairastua                         to become ill

saada                                to get

vanheta (vt.6)                 to age

runoilla                           to write poetry

sopia                                 to apply

 

SUBSTANTIIVIT:

Suomi                             Finland

kansalliskirjailija            a national writer

kirjallisuus                     literature

vuosi, vuonna                a year

päivä                               a day

lokakuu                          October

veli                                  a brother

mökki                              a cottage

romaani                          a novel

nimi                                 a name

perhe                               a family

poika, pojat                     a son, sons/ a boy, boys

yhteiskunta                     a society

ihminen, ihmiset            people                             

merkitys                         a meaning

elämä                               life

tunnustus                       recognition

työ                                   a work

kuolema                          death

arvo                                 a value

lapsi, lapset                    a child, children          

runoilija                          a poet

lause                               a sentence

 

ADJEKTIIVIT:

suomalainen                 Finnish

suomenkielinen            Finnish language        

yksinäinen                     lonely

hylätty                           abandoned

muu                                other

köyhä                               poor

puutteellinen                 needy

oma                                 own

vanha                               old

nuori                                young

kova                                  hard

 

NUMERAALIT:

ensimmäinen                the first

yksi                                 one

seitsemän                       seven

 

PARTIKKELIT:

ulkopuolella                  outside

myös                                 also

vakavasti                        seriously

liian                                  too

nopeasti                          prematurely

vasta                               until

myöhemmin                    later

jälkeen                             after

ei koskaan                      never

 

VANHETA, LÄMMETÄ -verbi (verbityyppi 6: -eta, -etä)

myönteinen muoto (+)

present tense

yksikkö                    pääte          monikko                 pääte

1. minä  vanhene/n   (-n)            1. me vanhene/mme   (-mme)

2. sinä   vanhene/t    (-t)            2.  te   vanhene/tte   (-tte)

3. hän   vanhenee                       3. he vanhene/vat   (-vat)

   se     vanhenee                           ne vanhene/vat   (-vat)

(Esim. Minä vanhenen joka päivä.)

    

past tense

myönteinen muoto (+)

1. minä  vanheni/n(-n)          1. me      vanheni/mme   (-mme)

2. sinä   vanheni/t   (-t)            2. te   vanheni/tte     (-tte)

3. hän   vanheni                       3. he    vanheni/vat   (-vat)

   se     vanheni                            ne   vanheni/vat   (-vat)

(Esim. Minä vanhenin joka päivä.)                  

              

kysyvä muoto (?): persoonamuotoinen verbi + (-ko, -kö)

present tense

1. vanhene/n/ko    minä?        1. vanhene/mme/ko   me?

2. vanhene/t/ko    sinä?         2. vanhene/tte/ko       te?

3. vanhenee/ko     hän?          3. vanhene/vat/ko       he?

    vanhenee/ko se?                   vanhene/vat/ko      ne?

 (Esim. Vanhene/n/ko minä joka päivä?)

 

past tense

1. vanheni/n/ko    minä?           1. vanheni/mme/ko   me?

2. vanheni/t/ko    sinä?             2. vanheni/tte/ko       te?

3. vanheni/ko     hän?               3. vanheni/vat/ko       he?

vanheni/ko se?                            vanheni/vat/ko      ne?

 (Esim. Vanheni/n/ko minä joka päivä?)

 

kielteinen muoto (-): kieltosana taipuu

present tense

1. minä e/n vanhene   (-n)  1. me e/mme    vanhene (-mme)

2. sinä e/t   vanhene   (-t)     2. te e/tte    vanhene    (-tte)

3. hän ei    vanhene           3. he ei/vät   vanhene    (-vät)

     se ei     vanhene            ne ei/vät    vanhene      (-vät)

 (Esim. Minä e/n vanhene.)

past tense  

(-nnut, -nnyt)                                  (-nneet)

1. minä e/n vanhe/nnut            1. me e/mme    vanhe/nneet

2. sinä e/t   vanhe/nnut            2. te e/tte    vanhe/nneet

3. hän ei    vanhe/nnut              3. he ei/vät   vanhe/nneet

     se ei       vanhe/nnut              ne ei/vät   vanhe/nneet

 (Esim. Minä e/n vanhe/nnut.)