34. TALVELLA SUOMESSA HIIHDETÄÄN

Suomessa harrastetaan talvella hiihtoa.

In Finland skiing is a popular hobby in winter.

Hiihtämiseen tarvitaan lunta, sukset ja sauvat ja joskus suksivoidetta.

Snow, skis, ski poles and sometimes ski wax are needed for skiing.

Finlandia-hiihto on jokavuotinen suuri hiihtotapahtuma Lahdessa.

The Finlandia-skiing is the annual grand skiing event in Lahti.

Siihen osallistuu joitakin tuhansia, joskus jopa yli kymmenentuhatta hiihtäjää.

Thousands of skiers, sometimes even more than ten thousands skiers participate in the event.

Tänä talvena 2017 Finlandia-hiihto on osa Suomi 100 vuotta –juhlaa.

This winter 2017 the Finlandia-skiing is the part of Finland 100 years -celebration.

Latuja tehdään kaikille ikäryhmille: lapsille, nuorisolle, aikuisille ja iäkkäille ihmisille.

Ski tracks are made for all age groups: for children, for youth, for grown-ups and for aged people.

Voit valita 100, 50 tai 32 kilometriä pitkän ladun perinteisellä hiihtotyylillä.

You can choose between 100, 50 or 32 kilometres long ski tracks in traditional skiing style.

Voit myös hiihtää 50 ja 20 kilometriä vapaalla tyylillä.

You can also ski 50 or 20 kilometres in free style.

Ensimmäinen hiihtäjä saa kultaa, toinen hopeaa ja kolmas pronssia. Siitä eteenpäin viiteentuhanteen tai kymmeneentuhanteen saakka kaikki saavat kuumaa mehua ja kunniaa.

The first skier gets gold, the second one silver and the third one bronze. From that to five thousand or to ten thousand everyone gets hot juice and glory.

Viidestuhannes tai kymmenestuhannes hiihtäjäkin voi olla tyytyväinen; hän pääsi maaliin saakka.

Even fifth thousandth or tenth thousandth skier can be satisfied; he or she managed to cross the finishing line.

Ilmoittaudu jo nyt helmikuun hiihtoon! Et ole ehkä ensimmäinen mutta et varmasti viimeinen/kään!

Enter already now for the February’s skiing! Perhaps you are not the first but surely you are not the last either!

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

hiihtää                               to ski

tarvita                                to need

olla                                     to be

osallistua                           to participate in

tehdä                                 to make

valita                                  to choose

saada                                 to get

ylittää                                 to cross

ilmoittautua                       to enter for

 

SUBSTANTIIVIT:

Suomi                                 Finland

talvi                                    winter

hiihto, hiihtäminen            skiing

lumi                                    snow

suksi, sukset                      a ski, skis

sauva, sauvat                    a ski pole, ski poles 

suksivoide                         ski wax

hiihtotapahtuma               skiing event

hiihtäjä                               a skier

osa                                      a part

juhla                                   a celebration

latu                                     a ski track

ikäryhmä                           an age group

lapsi, lapset                      a child, children

nuoriso                              youth

aikuinen                            a grown up

ihminen, ihmiset               people

kilometri                            a kilometre

tyyli                                    style

kulta                                   cold

hopea                                 silver

pronssi                               bronze

mehu                                 juice

kunnia                               glory

maali                                  finishing line

helmikuu                           February     

 

ADJEKTIIVIT:

jokavuotinen                     annual

suuri                                  grand

iäkäs                                  aged

pitkä                                   long

perinteinen                       traditional

vapaa                                 free

kuuma                               hot

tyytyväinen                       satisfied

 

NUMERAALIT:

tuhat                                  a thousand

kymmenentuhatta            ten thousand

sata                                    a hundred

viisikymmentä                   fifty

ensimmäinen                    the first

toinen                                the second

kolmas                               the third

viidestuhannes                 the fifth thousandth

kymmenestuhannes        the tenth thousandth

viimeinen                          the last

 

PRONOMINIT:

se                                        that

tämä                                   this

kaikki                                 all, everyone

 

PARTIKKELIT:

joskus                                 sometimes

jopa                                    even

enemmän kuin                 more than

jo nyt                                  just now

 

NUMERAALIT, perusluvut ja järjestysluvut

(cardinal and ordinal numbers)

perusluvut                          järjestysluvut    (huomaa piste! notice point!)

 

1   yksi          1                   1.   ensimmäinen                 1.                  

2   kaksi        2                   2.   toinen                          2.

3   kolme      3                   3.   kolmas                         3.

4   neljä        4                   4.   neljäs                           4.

5   viisi          5                   5.   viides                           5.

6   kuusi       6                   6.   kuudes                         6.

7   seitsemän 7                 7.   seitsemäs                    7.

8   kahdeksan 8                8.   kahdeksas                   8.

9   yhdeksän 9                   9.   yhdeksäs                    9.

10 kymmenen 10             10.   kymmenes                   10.

                     

11 yksi/toista   11                   11. yhdes/toista                 11.

12 kaksitoista   12              12. kahdestoista               12.

13 kolmetoista   13              13. kolmastoista              13.     

14 neljätoista   14             14. neljästoista                 14. 

15 viisitoista    15             15. viidestoista                 15.

16 kuusitoista   16            16. kuudestoista               16.

17 seitsemäntoista 17      17. seitsemästoista           17.

18 kahdeksantoista 18     18. kahdeksastoista         18.

19 yhdeksäntoista 19      19. yhdeksästoista           19.

20 kaksikymmentä 20     20. kahdeskymmenes     20.

 

21 kaksi/kymmentä/yksi    21              21. kahdes/kymmenes/ensimmäinen    21.

22 kaksikymmentäkaksi 22                 22. kahdeskymmenes/toinen                 22.

23 kaksikymmentäkolme 23                23. kahdeskymmenes/kolmas              23.

24 kaksikymmentäneljä 24                 24. kahdeskymmenesneljäs                  24.

25 kaksikymmentäviisi    25                 25. kahdeskymmenesviides                  25.

26 kaksikymmentäkuusi 26                 26. kahdeskymmeneskuudes               26.

27 kaksikymmentäseitsemän   27        27. kahdeskymmenesseitsemäs         27.

28 kaksikymmentäkahdeksan 28        28. kahdeskymmeneskahdeksas          28.

29 kaksikymmentäyhdeksän   29        29. kahdeskymmenesyhdeksäs            29.

30 kolmekymmentä                30         30. kolmaskymmenes                           30.

 

31 kolme/kymmentä/yksi    31             31. kolmas/kymmenes/ensimmäinen    31.

ja niin edelleen... (and so on...)

40 neljäkymmentä           40                 40. neljäskymmenes                           40.

50 viisikymmentä             50                 50. viideskymmenes                           50.

60 kuusikymmentä          60                 60. kuudeskymmenes                           60.

70 seitsemänkymmentä   70                 70. seitsemäskymmenes                        70.

80 kahdeksankymmentä  80                 80. kahdeksaskymmenes                      80.

90 yhdeksänkymmentä    90                 90. yhdeksäskymmenes                        90.

100 sata                            100               100. sadas                                              100.

1 000 tuhat                      1 000         1 000. tuhannes                                    1 000.

1 000 000 miljoona   1 000 000        1 000 000. miljoonas                        1 000 000.